ВПИСВАНИЯ В РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

Възползвайте се от нашите услуги за подаване на документи за извършване на вписвания в регистър БУЛСТАТ от адвокат с електронен подпис без нотариална заверка на заявленията като спестите разходи и време да направите това на място в териториалните офиси на Агенция по вписванията.

Приемаме заявления on line от цялата страна.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ТАЗИ УСЛУГА?

Използвайте контактната форма по-долу за да направите заявка за вписвне. В рамките на 24 часа от нейното получаване заявката Ви ще бъде обработена и нашият екип ще установи контакт с Вас за подписване на необходимите заявления и документи във връзка с регистърното производство. В цената на услугата се включва издаване на удостоверение за актуално състояние.

Адвокатска кантора Стефанова има дългогодишен опит в предоставянето на услуги по регистрация, вписвания или заличавания в регистъра БУЛСТАТ и при нас ще получите професионална консултация и детайлна информация за необходимите документи и процедурите по регистрация на лицата, за които Закона за регистър БУЛСТАТ предвижда задължение за регистрация.

КОИ ЛИЦА ТРЯБВА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ В РЕГИСТЪРА БУЛСТАТ?

1. юридическите лица, които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

2. клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел;
4.  търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите;
5. чуждестранни юридически лица:
а) които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или
б) чието ефективно управление е на територията на страната, или
в) които притежават недвижимо имущество в страната;
6. неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите, включително тези, организирани по занаятчийски начин и осигурителни каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;
7. други лица извън посочените по-горе, които са осигурители и не са физически лица;
8. клоновете и поделенията на лицата по т. 1, 5 и 7, както и поделенията на вписаните в търговския регистър търговци;
9. физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност;
10. чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец и:
а) извършват търговска дейност или оказват независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или
б) притежават недвижимо имущество в страната, или
в) са осигурители;
11. други физически лица – осигурители.
В регистър БУЛСТАТ могат да се регистрират и чуждестранни лица, които подлежат на специална регистрация по силата на материален данъчен закон, включително и когато са освободени от данък съгласно влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна.
На регистрация подлежат и физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост.
Чуждестранните лица от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяващи стопанска дейност в страната единствено при условията на свободно предоставяне на услуги, не се вписват в регистър БУЛСТАТ.

Агенцията по вписванията определя уникален единен идентификационен код (ЕИК), задължителен за лицата, които са регистрирани наречен „код по БУЛСТАТ“.

СРОКОВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ

В 7-дневен срок от учредяването или промяната във вече вписваните за едно лице обстоятелства /промяна на име, адрес, управител, съдружинк законен представител, дялово участие и др./, трябва да се подадело заявление за вписване в регистъра БУЛСТАТ. Неизпълнението на това задължение се санкцинира с глоба или имуществена санкция, съгласно разпоредбите на чл.44-чл.55 от Закона за регистър БУЛСТАТ.

КОИ ЛИЦА МОЖЕ ДА ПОДАДЪТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ?

Заявлението се подава от съответното физическо лице, законен представител на юридическо лице или адвокат с изрично пълномощно. При промяна в представителството обстоятелствата се заявяват от новия представляващ.

Вписване и заличаване се извършват въз основа на заявление по образец,  утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.

Към заявлението се прилага декларация за истинността на заявените обстоятелства, подписана от заявителя, както и документи съгласно изискванията на  чл. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ.