НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАСОВИ ОТЧЕТИ

Съгласно Чл. 38., а.1 от ЗСч предприятията са задължени да публикуват годишния финансов отчет /ГФО/, консолидирания финансов отчет и годишните доклади изготвени по реда на глава седма от ЗСч, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган на управление юридическото лице.

Къде се публикуват Годишните финансови отчети?

Всички търговци по смисъла на Търговския закон следва да представят своя ГФО за вписване и обявяване в търговския регистър към Агенция по вписванията, в срок до 30 юни на следващата година;

Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност следва да заявяване за вписване и да представят своите ГФО в Централния регистър при Министерството на правосъдието, съгласно при условията и реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на следващата година. Когато финансовият отчет първоначално е заявен за публикуване в срока по ал. 1 и е постановен отказ за публикуване по чл. 22, ал. 5 от Закона за търговския регистър, ако в 14-дневен срок от влизането му в сила е подадено повторно заявление за публикуване, се смята, че финансовият отчет е подаден в срок.

Останалите предприятия като юридически лица с нестопанска цел в частна полза, фондации и дружества учредени по реда на Закона за задълженията и договорите, трябва да публикуват отчетите си, чрез икономическо издание, печатно издание посветено на публикации от сферите на бизнеса и икономиката, или чрез интернет, на собствена интернет страница или страница за публикуване на ГФО, в срок до 30 юни на следващата година. Ако ГФО бъде публикуван в интернет, до него трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването му., като при поискване предприятията трябва да предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.

Специални правила предвидени за отделни юридически лица.

За предприятията подлежащи на независим финансов одит Годишните финансови отчети и докладът за дейността трябва се публикуват във вида и с текста, въз основа на които регистрираният одитор е изразил становището си. На публикуване подлежи и пълният текст на одиторския доклад.

Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността.

Акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност, които са средни или големи предприятия или предприятия от обществен интерес, заедно с годишния финансов отчет публикуват в търговския регистър и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

Годишният финансов отчет на предприятие майка, което изготвя консолидиран финансов отчет, се публикува едновременно с консолидирания финансов отчет на групата заедно с годишните доклади по глава седма от ЗСч към тях.

Възползвайте се от нашата услуга за обявяване на вашия ГФО в Търговския регистър от адвокат с електронен подпис без нотариална заверка на заявленията като спестите разходи и време да направите това на място в териториалните офиси на Агенция по вписванията.

Приемаме заявления on line от цялата страна.

Ако искате да публикуваме вашия отчет може да ни пишете, чрез формата за контакти по-долу. В рамките на 24 часа от нейното получаване нашият екип ще установи контакт с Вас за подготовката на необходимите документи във връзка с  обявяването на годишния финасов отчет.

Ценат на услугата е 70 лева и включва дължимата към Търговския регистър такса.

Публикуване на ГФО (плати веднага с) – [wpecpp name=“Konsultatsia“ price=“35″ align=“left“]

Можете да направите директно запитване или да поръчате услуга, използвайки формата за контакт по-долу.