ОТМЕНЕНА НАРЕДБА НА НЗОК

Правилата на Здравната каса за искане на информация от пациентите, дали са доволни от работата на лекарите, се оказват незаконни.

 С Решение от 13.02.2017 г. Върховният административен съд на Република България – Петчленен състав е потвърдил решение от 07.07.2016 г., постановено от тричленен състав на същия съд, с което по жалба на Сдружение с нестопанска цел Л] е отменена изцяло издадената от Министерство на здравеопазването Наредба № 10/02.12.2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса (Обн. ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.).

В мотивите към обжалваният нормативен акт е посочено единствено, че финансовите средства по прилагането са в рамките на бюджета на НЗОК за съответната финансова година, което не удовлетворява изискването на закона. Съгласно приетите от здравната каса разпоредби проучването на удовлетвореността на пациентите се извършва от изпълнител с доказан опит в предоставянето на услуги по проучване и анализ на общественото мнение, чрез възлагане и след сключване на договор. Безспорно този договор има финансови измерения за сметка на възложителя. Бюджетът на НЗОК е предмет на регулиране от норми, приемани от парламента за всяка календарна година, където бюджетните разходи са стриктно разпределени по пера. Ето защо мотивите към проекта е следвало да съдържат финансова обосновка на размера на очакваните разходи в изпълнение на Наредба № 10/02.12.2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса. Следвало е да бъде посочено и от кое разходно перо по бюджета за съответната година тези разходи ще бъдат поети, което пък би довело до ограничаване средствата, предвидени за други дейности, или до необходимост за актуализиране на бюджета, чрез изменение на закона. Според първоинстанционното решение излагането на финансовите параметри на разходите по прилагане на наредбата, освен, че е на основание императивна законова разпоредба, е от изключително значение предвид ноторно известното затруднено финансово състояние в системата на здравеопазването и ограниченията, насочени към оптимизиране разходите на НЗОК. Законовото изискване към съдържанието на мотивите и доклада към проекта за нормативен акт не е самоцелно, а представлява гаранция за спазване принципите за законност, последователност, предвидимост, пропорционалност, публичност и прозрачност.

Решението на петчленния състав е окончателно.