ФИНАСОВА КОМПЕНСАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИМАТ ПРАВО НА ФИНАСОВА ПОМОЩ ОТ ДЪРЖАВАТА

Кога имам право на компенсация?

 Пострадалите от престъпления български граждани или граждани на държави-членки на Европейския съюз имат право на подпомагане и финансова компенсация от държавата, съгласно Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления.

Подпомагане могат да получат пострадали, претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления от общ характер, а финансова компенсация-пострадали, претърпели имуществени вреди от следните престъпления:

тероризъм; умишлено убийство; опит за убийство; умишлена тежка телесна повреда; блудство; изнасилване; трафик на хора; престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група; други тежки умишлени престъпления, от които са настъпили смърт или тежка телесна повреда.

Когато пострадалият е починал в резултат на престъплението, правото на подпомагане и финансова компенсация преминава върху неговите наследници или върху лицето, с което се е намирал във фактическо съжителство. Право на подпомагане има и когато престъпленията са извършени на територията на Република България или когато са извършени извън нейната територия и пострадалият е български гражданин.

 Как да се информирам за правото ми на компенсация?

 Органите на Министерството на вътрешните работи, следователите и организациите за подкрепа на пострадали трябва незабавно да уведомяват пострадалите или лицата, които са били във фактическо съжителство с тях, или законните наследници на пострадалите за:

възможностите им за достъп до медицинска помощ, за организациите, към които могат да се обърнат за безплатна психологическа помощ и подкрепа, както и за всякакъв вид специализирана помощ, които могат да получат;

правото им на правна помощ, органите, към които могат да се обърнат за упражняването му, условията и реда за предоставяне на безплатна правна помощ;

органите, пред които може да бъде подаден сигнал за извършеното престъпление, процедурите след подаване на сигнала и възможностите за действие на пострадалите при условията и реда на тези процедури и др;

Задграничните представителства на Република България в държавите – членки на Европейския съюз, трябва да информират писмено българските граждани, които се намират там и са пострадали от престъпления на територията на приемащата държава, за компетентните органи в тази държава, към които могат да се обърнат относно реда за получаване на подпомагане и финансова компенсация.

Безплатна брошура с информация за правата на пострадалите за подпомагане и финансова компенсация се предоставя за разпространение на органите на МВР и организациите за подкрепа на пострадалите, както и на центровете за спешна медицинска помощ, лечебните заведения за болнична помощ, дирекциите за социално подпомагане и на други юридически лица, които при изпълнение на своята дейност контактуват с пострадали от престъпления.

Националният съвет съвместно с организациите за подкрепа на пострадали осигурява функционирането на постоянна безплатна телефонна линия с единен телефонен номер за цялата страна за информиране на пострадалите от престъпления. Операторът на телефонната линия информира органите на Министерството на вътрешните работи за пострадали, които са в опасност.

 Какви са видовете подпомагане компенсация ?

 Формите на подпомагане на пострадалите от престъпления са:

медицинска помощ при спешни състояния по реда на Закона за здравето; психологическа консултация и помощ;

безплатна правна помощ по реда на Закона за правната помощ; практическа помощ.

Безплатната психологическа консултация и помощ се предоставят от специалисти-психолози от организациите за подкрепа на пострадали съобразно нуждите на пострадалия и психологическото му състояние.

Организациите за подкрепа на пострадали и всички други юридически лица, които при изпълнение на своята дейност контактуват с пострадали от престъпления, са длъжни да им оказват практическа помощ.

Организациите за подкрепа на пострадали осигуряват подслон или друго подходящо временно настаняване на пострадалите от престъпления, за които е налице непосредствен риск от вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение.

Кога имам право на финансова компенсация?

Пострадалите от престъпления имат право на еднократно финансово обезщетение, което се предоставя след влизане в сила на:

осъдителната присъда, включително в случаите, когато делото е било разгледано в отсъствие на подсъдимия; споразумението за решаване на делото в досъдебното производство; прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било прекратено, с изключение на случаите, когато прекратяването е на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, 7, и 9 от Наказателно-процесуалния кодекс; прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било спряно поради неразкриване на извършителя на престъплението.

Финансовата помощ се изразява в предоставяне от държавата на парична сума, като максималният размер не може да надвишава 10 000 лв. Когато финансовата компенсация се предоставя за издръжка на лица ненавършили 18-годишна възраст, размерът за всяко едно лице е до 10 000 лв.

Финансовата компенсация обхваща, заедно или поотделно, имуществените вреди, които са пряка последица от престъплението и се изразяват във: разходи за лечение, с изключение на разходите, които се поемат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса; пропуснати доходи; разходи по плащане на съдебни и деловодни разноски; пропуснати средства за издръжка; разходи по погребение; други имуществени вреди.

 Към кого да се обърна за подпомагане и компенсация?

Молбата за предоставяне на безплатна психологическа помощ се подава до избраната от пострадалия организация за подкрепа на пострадали. Образец на молбата за финансова компенсация се предоставя на пострадалите от Националния съвет за подпомагане и финансова компенсация, областните управители или от органите на МВР и организациите. Молбата за финансова компенсация се подава до Националния съвет в едногодишен срок от влизането в сила на актовете. Може да се подаде и чрез съответната организация към която сте се обърнали или областния управител.

Ако имате въпроси относто правото за получаване на финасова компенсация моля обърнете се към нас. Можете да направите директно запитване, използвайки формата за контакт по-долу.