ПРОТОКОЛИ ПРИ ПТП

Двустранно подписаните констативни протоколи при ПТП вече няма да се регистрират в КАТ

Комисията за финансов надзор е приела изменения в Наредбата за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд. Наредбата урежда материята по  документиране на пътно-транспортни произшествия.

По-съществените промени са приети в текстовете, които уреждат случаите, при които такъв протокол се съставя и реда за електронен обмен на данни между МВР и Гаранционен фонд.

Двустранен констативен протокол, вече ще може да се подпише между участниците във всяко ПТП, в което не са пострадали хора, вместо досега действалото правило, да не се подписват протоколи, когато някое от превозните средства не може да се придвижва на собствен ход. Понастоящем е отпаднало изискването пътнотранспортното произшествие или двустранните протоколи  да се регистрират в МВР, но формата и съдържанието на протоколите се запазват, както досега. Двустранен протокол не може да се състави, когато някой от участниците в ПТП-то се съмнява, че другият участник в произшествието е употребил алкохол или наркотични вещества, или не притежава свидетелство за управление на МПС. В тези случаи, а също и когато липсва съгласие между участниците в произшествието за подписване на двустранен протокол, задължително трябва да се извика МВР.

Когато повредите на моторното превозно средство са  възникнали в резултат на природни бедствия, на пожар на самото МПС, при повреди в паркирано състояние и когато не са причинени от друго превозно средство, не се посещават произшествията от органите на „Пътна полиция“ и документи не се съставят. Ако повредите по автомобила са причинени в резултат на пътно-транспортно произшествие с един участник и МПС не е в състояние да се придвижи на собствен ход, тогава произшествието трябва да бъде посетено на място от органите на МВР.

Наредбата урежда и електронния обмен на информация между МВР и Гаранционния фонд, както и застрахователите, за пътнотранспортните произшествия, посетени на място от МВР и за тези с двустранни протоколи, за които е предявена претенция пред застраховател. Ежедневно ще бъдат обменяни и цифрови снимки от произшествията, посетени на място от органите на МВР.