lib6

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ ONLINE

ЦЕНИ

КАКВО Е НАШЕТО ПРЕДИМСТВО?

Съгласно Закона за търговския регистър, държавните такси за подадени по електронен път заявления са с 50% по-ниски!

Възползвайте се от нашите услуги за подаване на документи в търговския регистър от адвокат с електронен подпис, намалени държавни такси и без нотариална заверка на заявленията! Приемаме заявления on line от цялата страна.

Имаме възможност да подготвим в двуезичен вариант от български и английски на всички документи свързани с регистърното производство при всички видове дружества.

Предлагаме Ви удобството на електронния формуляр за да направите вашата on-line заявка за регистрация на фирма. В рамките на 24 часа от нейното получаване заявката Ви ще бъде обработена и нашият екип ще установи контакт с Вас за подписване на необходимите заявления и документи във връзка с регистърното производство. В цената на услугата се включва издаване на удостоверение за актуално състояние и фирмен печат.

Адвокатска кантора Стефанова има дългогодишен опит в предоставянето на услуги по регистрация на фирма и при нас ще получите професионална консултация и детайлна информация за необходимите документи и процедурите по регистрация на ЕТ, ООД и на ЕООД и всички останали дружествени форми.

Поради неправилно подготвени документи голяма част от фирмите получават откази по подадените заявления. Когато има отказ се заплаща отново държавната такса.

Регистрацията на нова фирма, обявяването на годишни финансови отчети и вписването на промени в основни обстоятелства ще бъде извършена от адвокат с електронен подпис. Прецизната подготовка на документите, съобразно изискванията на Търговския регистър налага детайлно познаване както на новите нормативни актове, така и на практиката на Търговския регистър и предотвратява  получаването на откази по подадените заявления.

Услугите, които извършваме са:

 Учредяване на ЕТ, ЕООД и ООД, СД, АД ЕАД, КД КДА включително и от съдружници или учредители юридически или чуждестранни лица.

 Прехвърляне на дружествени дялове или акции.

 Промени в обстоятелства /промяна на адреси седалище, на име на фирма, промяна на управител, на предмета на дейност и т.н./.

 Вписване на годишен финансов отчет.

 Обявяване на актове.

 Прехвърляне на предприятие.

 Заличаване на фирма.

 Ликвидация.

 Увеличаване или намаляване на капитала на ОДД или АД.

 Преобразуване на търговски дружества.

 Учредяване и промени в обстоятелствата за сдружения с нестопанска цел и фондации.

 Регистърно производство на ЕВРОПЕЙСКИ ДРУЖЕСТВА, ЕВРОПЕЙСКИ ОБЕДИНЕНИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ, ЕВРОПЕЙСКИ КООПЕРАТИВНИ ДРУЖЕСТВА И ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ С УЧАСТИЕ НА ДРУЖЕСТВА ОТ ДЪРЖАВИ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ИЛИ ДРУГИ ДЪРЖАВИ – СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО.

 

Можете да направите директно запитване или да поръчате услуга, използвайки формата за контакт по-долу.

lib9

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Обществени поръчки

Eкипът на Адвокатска кантора Стефанова притежава задълбочени познания в сложната правна материя на обществените поръчки, базиращи се на широк опит в консултирането на клиенти, провеждащи процедури по обществени поръчки, както и такива участващи в процедури по възлагане на обществени поръчки.

Ние предоставяме пълен пакет от правни услуги, предназначени да обслужват нуждите на възложителите и изпълнителите на обществени поръчки Опитът ни, ни позволява да предоставим правно съдействие както при подготовката на конкурсната документация, така и в другите фази от развитието на процедурата до сключване на договор за възлагане на обществена поръчка и участие в комисии за разглеждане и оценка на оферти от участници в процедурите. Услугите, които предоставяме в тази насока, включват:

 • консултиране и участие в процедури по възлагане на обществени поръчки;
 • изготвянето на тръжна документация;
 • оказване на правна помощ при изготвяне на оферти;
 • представителство на възложителя по време на цялата тръжна процедура;
 • анализ на юридическата и финансовата структура на проекти за публично-частни партньорства;
 • изработване на споразумения от публично-частен характер с публични институции;
 • представителство на кандидати в конкурсни процедури пред публични органи;
 • изготвяне на покани за участие в търгове, концесии или обществени поръчки;
 • осъществяване на посреднически функции при преговори между частни субекти и публични органи;
 • Обжалване на решения на възложителите пред КЗК;
 • Обжалване на решения на КЗК пред ВАС;
 • Процесуално представителство на възложителите пред КЗК и ВАС;
 • Процесуално представителство във връзка с изпълнението на договора за обществена поръчка пред арбитраж или съд

 

Можете да направите директно запитване или да поръчате услуга, използвайки формата за контакт по-долу.