Author Archives: raiaadvokat

ТАРИФА НА АДВОКАТСКИ УСЛУГИ

Възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договор
за устен съвет, консултиране, относно процедура по медиация без участието на адвоката в нея и справка в съдебни и административни места и др. – 30 лв.;
за писмена консултация – 60 лв.;
за проучване на дело с даване на мнение по него – 300 лв.;
за жалби и сигнали до прокуратурата и полицията – 50 лв.;
за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби – 50 лв.;
за молба за отказ или възстановяване на българско гражданство – 300 лв.;
за съставяне на завещание – 150 лв.;
Изготвяне на документи
за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, в това число изготвяне на споразумение, постигнато в процедура по медиация, без участието на адвоката в нея, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка, цената се определя съобразно цената /материалния интерес/ посочена в съответния договор или акт:
– при интерес до 1000 лв. – 70 лв.
– при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.;
– при интерес от 10 000 до 50 000 лв. – 250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;
– при интерес от 50 000 до 100 000 лв. – 500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;
– при интерес над 100 000 лв. – 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;
Учредяване и регистриране на фирми и юридически лица
– едноличен търговец – 150 лв.;
– събирателно дружество – 180 лв.;
– командитно дружество – 200 лв.;
– дружество с ограничена отговорност – 300 лв.;
– ационерно дружество – 600 лв.;
– кооперативно сдружение – 400 лв.;
– жилищностроителна кооперация – 250 лв.;
– фондации и сдружения с нестопанска цел – 400 лв.;
– за вписване промени в съответния регистър възнагражденията са в размерите посочен по – горе;
Абонаментно правно обслужане и почасовов адвокатско възнаграждение
 за текуща правна помощ по договор с юридическо лице или едноличен търговец – 400 лв. месечно, като за явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвоката се дължи отделно възнаграждение;
за уговорена почасова консултантска дейност – 60 лв. на час;
за заверяване на преписи от документи по чл. 32 от Закона за адвокатурата, предоставени на адвоката във връзка или по повод защитата на правата и законните интереси на негов клиент – 3 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.
за изготвяне на документации за участие в процедури по Закона за обществените поръчки, тръжни и конкурсни документации по Закона за държавната собственостЗакона за общинската собственостЗакона за концесиите адвокатското възнаграждение е не по-малко от 1500 лв.
Хонорар по граждански и административни дела за една инстанция
За адвокатска защита и представителство по граждански дела възнагражденията са следните:
– по дела за отмяна на уволнение и възстановяване на работа възнаграждението е не по-малко от размера на минималната месечна работна заплата за страната.
– по дела за развод по исков ред – 600 лв.;
– развод по взаимно съгласие – 400 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението се определя отделен хонорар въз основа на материалния интерес;
– по дела за бащинство и оспорване на бащинство – 600 лв.;
– по дела за други неоценяеми искове – 600 лв.;
– за охранителни производства и производство за обезпечение на доказателства – 500 лв.;
– по дело за издръжка – 300 лв.;
– по дела за поставяне под запрещение – 500 лв.;
– за дела по Търговския закон по иск на съдружник или акционер срещу дружеството – 800 лв.
 За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:
 – при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
– при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
– при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
– при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
– при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 2 % за горницата над 100 000 лв.;
– при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 21 530 лв. плюс 1 % за горницата над 1 000 000 лв.;
– при интерес над 10 000 000 лв. – 111 530 лв. плюс 0,5 % за горницата над 10 000 000 лв.
дела за несъстоятелност – адвокатския хонорар по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания по методиката посочена по-горе, но не по-малко от 800 лв. За изготвяне на молба за предявяване на вземане, както и за изготвяне на възражение против предявено или прието вземане в производство по несъстоятелност, без явяване по дело, хонорара е в размер 1/2 от предвиденото по по-горе, но не по-малко от 400 лв.
дела за делба – по дела за делба адвокатски хонорар се определя съобразно интереса на представляваната страна според методиката описана по-горе, но не по-малко от 600 лв. за всяка фаза, а по дела за делба само на земеделски земи не по-малко от 300 лв. за всяка фаза.
дела за собственост и владение – възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна, но не по-малко от 400 лв. за движими вещи и не по-малко от 600 лв. за недвижими имоти или вещни права върху тях.
по дела за съществуване, за унищожаване или за разваляне на договори и за сключване на окончателен договор с предмет вещни права върху недвижими имоти възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна, но не по-малко от 600 лв.
За защита в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя на базата на половината от стойностите на претендираните суми.
При защита по дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.
За защита по административни дела с определен материален интерес хонорара е:
– при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
– при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;
– при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. плюс 5 % за горницата над 5000 лв.;
– при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
– при интерес от 100 000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;
– при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 12 530 лв. плюс 0,3 % за горницата над 1 000 000 лв.;
– при интерес над 10 000 000 лв. – 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лв.
по административни дела без определен материален интерес:
– за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър – 900 лв.;
– за дела по Кодекса за социално осигуряване – 350 лв.;
– за дела по Закона за Министерството на вътрешните работи – 400 лв.
– за дела по Закона за националната стандартизация – 350 лв.;
– в производства по обжалване на решението за откриване на процедура, решение за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата на възложител по ЗОП възнаграждението се определя съобразно прогнозната стойност на поръчката, в останалите случаи на обжалване на решения на възложителя – 1000 лв.;
– за дела по Закона за българските лични документи – 400 лв.;
– за дела по Закона за подпомагане на земеделските производители – 500 лв.
– по административни дела без определен материален интерес, извънгореизброените случаите – 500 лв.

 

 

 

Можете да направите директно запитване или да поръчате услуга, използвайки формата за контакт по-долу.