Category Archives: Без категория

справка-имот

СПРАВКА ЗА ИМОТИ

Справка от Имотния регистър при Агенция по вписванията:

Ако Ви е нужна информация дали дадено лице или дружество – Ваш бизнес партньор притежава недвижими имоти или ви предстои да закупите такъв и ви интересува дали върху имота са вписани тежести – ипотеки, възбрани или искови молби за заведени дела, можете да направите проверка без да е нужно да губите време за справки на място в Имотния регистър.

Справка може да бъде направена по ЕГН на физическо лице или по ЕИК (Булстат) на фирма. За да поръчате справка от имотния регистър е необходимо да ни изпратите имейл, чрез формата за контакти по-долу или да се свържете с нас на тел: +359 8887 254510, като моля посочвате имейл или телефон за обратна връзка.

Ако лицето има вписвания в повече от един район, ние ще Ви пишем в кои Служби по вписванията има данни за лицето и Вие ще ни отговорите за кои служби искате да получите справка, т.е. ще трябва да ни посочите района, за който искате справка. Ако искате справки от всички райони, цената на услугата ще е 10 лева за всяка отделна справка (за всяка Служба по вписванията, напр. Варна, София и т.н.).

През формата за контакт в сайта ни изпратете информация за лицето или дружеството, за което искате да направим справката – имена и ЕГН на физическо лице или имена и ЕИК (Булстат) на фирма.

До 24 часа от запитването ние ще направим справката и ще Ви я изпратим като файл (pdf) на е-мейла, който сте посочили. Справката ще получите след заплащането й.

Справката, която ще получите е от официалния уебсайт на Имотния регистър при Агенция по вписванията – същата справка ще получите и от Имотен регистър в офисите на Агенция по вписванията. В нея са отразени всички вписвания за лицето от 2000 г. до момента – покупки на имоти, продажби, ипотеки, възбрани, делби и др.

Ако искате да направите повече от една справка или за повече от едно лице, можете да преведете цялата сума, необходима за всички справки, които искате да направим.

Ако след като сте получили справката се затруднявате да я разчетете и искате тя да ви бъде обяснена или разтълкувана можете да получите становище от адвокат, в което подробно е описано какви сделки и вписвания има по партидата на лицето от справката. Становището ще получите по имейл, а по ваше желание и сканирано с подпис и печат на адвоката, в който хронологично е описано какви сделки е извършило лицето, какви ипотеки са вписани и др. Цената зависи от броя на справките и се договаря конкретно. За становище се обадете на тел. +359 887254510

Можете да направите директно запитване или да поръчате услуга, използвайки формата за контакт по-долу.

 

lib1

МЕДИЦИНСКО ПРАВО

Адвокатска кантора „СТЕФАНОВА предлага абонаментни правни услуги на лечебни заведения ни разполага със значителен опит в областта на медицинското право и предлага цялостно правно обслужване в тази сфера. Имаме богата практика в обслужване на медицински заведения /болници, медицински лаборатории, частни клиники, центрове за доболнична помощ и дентални клиники/.

Оплакванията на пациентите са ежедневие. Контролните органи като РЗОК, ИАМО и РЗИ изискват да давате обяснения по време на проверките. Не познавате процедурите по ЗАНН и НРД и не сте сигурни как да реагирате по време на извършваните административни проверки, дали да направите възражение против актовете им, или да ги обжалвате в съда.
Имате нужда от съставяне на нова и актуална документация свързана с дейността на лечебното заведение или изготвяне на документация и провеждане на процедури по обществени поръчки.

Защо абонаментни правни услуги?

Съвременните средства за комуникация позволяват получаване на правен съвет незабавно, в реално време, по телефон, факс или електронна поща. Абонаментното правно обслужване на лечебни заведения е с гарантиран достъп до експертна правна помощ, без ограниченията на работното време, без значение от населеното място, в което се намирате.

Какви услуги предлагаме?

Консултация с адвокат  във връзка с нормативните актове, регламентиращи дейността на лечебни заведения; Изготвяне на специализирани договори, свързани с медицинското обслужване;Цялостно изготвяне на вътрешните актове, уреждащи дейността на лечебните заведения;

Изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, заповеди за уволнения, споразумения за прекратяване на трудово правоотношение, дисциплинарни наказания, процедури за подбор по Кодекса на труда /КТ/ и др.;

Консултиране във връзка с нормативните актове, регламентиращи обществените поръчки; Изготвяне на тръжната документация, включително обявлението  и решението за откриване на обществената поръчка; Представителство пред Агенция по обществени поръчки /АОП/;

Представителство пред Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ и Върховен Административен Съд /ВАС/;Участие на юрист в комисията при отваряне на офертите; Изготвяне на документацията, свързана с работата на комисията; Подписване на договор; Правно обслужване във връзка с изпълнението на сключения договор; Процесуално представителство във връзка с неизпълнението на сключен договор за обществена поръчка;

Правни консултации при подадена жалба от пациент и изготвяне на становище;  Правно съдействие при извършване на проверка в лечебното заведение от Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/, Изпълнителна агенция “Медицински одит”  /ИАМО/, Регионална здравна инспекция /РЗИ/ и др.;

Правно съдействие при сключване на договори за обезвреждане на болнични отпадъци;

Представителство на лечебното заведение пред всички административни органи;

Как се определя месечната абонаментна такса? 

Месечната абонаментна такса се определя от обема услуги, от които се нуждаете. За всеки клиент разработваме индивидуална оферта с най-изгодна цена след като разберем какви са Вашите изисквания и нужди. Може да се договори почасово обслужване или обслужване при постоянна месечна такса.

 

Можете да направите директно запитване или да поръчате услуга, използвайки формата за контакт по-долу.

lib5

ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

Прогноза на възможността за събиране на дълг

Адвокатска кантора „СТЕФАНОВА” предлага на своите клиенти услуга  – прогнозиране на възможността да бъде събрана дължима ви сума. Услугата може да се осъществява и онлайн без посещаване на офиса ни в много кратък срок.

Какво представлява услугата?

Ваш клиент, доставчик, бизнес партньор, работодател или лице на което сте дали заем ви дължи определена парична сума. Трябва да я заплати в определен срок или след като сте го поканили за това, но в нередки случаи задълженията не се изпълняват според уговореното и плащане на дължимата сума не се извършва. Ако напомнянията по телефона и писмената покана до длъжника не дадат резултат е необходимо бързо да предприемете конкретни действия тъй като възможността за събиране на вземането намалява, поради изпадане на длъжника в неплатежоспособност, липса на секвестируеми активи или изтичане на погасителни давностни срокове.

Може да се обърнете първо към агенция по събиране на вземания или направо към съда и започнете необходимите процедури по съдебно предявяване на вземането и след успешен за вас изход от делото започнете принудителното му изпълнение от съдебен изпълнител. Съдействието на агенцията и съдебните производства освен, че изискват време са свързани и с немалки финансови разходи за вас като заплащане на хонорари и такси, но понякога се оказва, че длъжника няма достатъчно имущество, с което да се погаси задължението му или поне част от него. В крайна сметка не успявате да възстановите дори похарченото за разноски по събиране на дълга.

Как да избегнете това?

Като знаете какви са шансовете за събиране на вземането преди да предприемете съответните действия.

Това означава да разполагате с достатъчно информация, която ние може да ви предоставим, за стойността на разходите, които ще направите по събиране на дълга,  времето, което ще е необходимо за това, възможността за спечелване на делото при съдебно предявяване на дълга и каква е платежоспособността на длъжника, след като проучим притежаваното от него имущество, започнатите производства по ликвидация или несъстоятелстност и образуваните срещу него изпълнителни дела.

Нашия компетентен анализ и данните, които ще посочим за възможността за събиране на дълга ще ви помогнат да вземете адекватно решение за това какви да са първите стъпки, които може да предприемете и как бихте могли да ограничите до минимум неоправданите и невъзвръщаеми разходи и също така спестите време.

Как се осъществява тази услуга ?

Може да ни изпратете искане за извършване на проучване за събираемостта на ваше вземане, чрез имейл. Искането ви трябва да съдържа подробна и изчерпателна информация за възникването на задължението и данни за длъжника за да можем да ви бъдем максимално полезни. Също така ако разполагате с документи свързани със вземането е необходимо да ни ги изпратите по един от двата начина, чрез имейл или скайп след като ги сканирате или по пощата, или куриерска служба след като направите ксерокопия. Винаги посочвайте имейл или телефон за обратна връзка за да можем да ви зададем доуточняващи въпроси ако е необходимо.

В много кратък срок ще получите отговор за това каква е нашата прогноза за възможността за събиране на вземането в пълен размер или частично, евентуални резултати от съдебното дело по предявяване на дълга, размера на таксите и разноски в съдебното производство и съдебното изпълнение, платежоспособността на длъжника, както и неотложни действия които може да предприемете за гарантиране събираемостта на вземането си.

Цената се определя, съгласно наредбата за адвокатските възнаграждение като почасова консултация на цена от 60 лева и може да я получите по имейл след като бъде заплатена. Заплащането се извършва по банков пътл

Можете да направите директно запитване или да поръчате услуга, използвайки формата за контакт по-долу.

lib6

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ

ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ ONLINE

ЦЕНИ

КАКВО Е НАШЕТО ПРЕДИМСТВО?

Съгласно Закона за търговския регистър, държавните такси за подадени по електронен път заявления са с 50% по-ниски!

Възползвайте се от нашите услуги за подаване на документи в търговския регистър от адвокат с електронен подпис, намалени държавни такси и без нотариална заверка на заявленията! Приемаме заявления on line от цялата страна.

Имаме възможност да подготвим в двуезичен вариант от български и английски на всички документи свързани с регистърното производство при всички видове дружества.

Предлагаме Ви удобството на електронния формуляр за да направите вашата on-line заявка за регистрация на фирма. В рамките на 24 часа от нейното получаване заявката Ви ще бъде обработена и нашият екип ще установи контакт с Вас за подписване на необходимите заявления и документи във връзка с регистърното производство. В цената на услугата се включва издаване на удостоверение за актуално състояние и фирмен печат.

Адвокатска кантора Стефанова има дългогодишен опит в предоставянето на услуги по регистрация на фирма и при нас ще получите професионална консултация и детайлна информация за необходимите документи и процедурите по регистрация на ЕТ, ООД и на ЕООД и всички останали дружествени форми.

Поради неправилно подготвени документи голяма част от фирмите получават откази по подадените заявления. Когато има отказ се заплаща отново държавната такса.

Регистрацията на нова фирма, обявяването на годишни финансови отчети и вписването на промени в основни обстоятелства ще бъде извършена от адвокат с електронен подпис. Прецизната подготовка на документите, съобразно изискванията на Търговския регистър налага детайлно познаване както на новите нормативни актове, така и на практиката на Търговския регистър и предотвратява  получаването на откази по подадените заявления.

Услугите, които извършваме са:

 Учредяване на ЕТ, ЕООД и ООД, СД, АД ЕАД, КД КДА включително и от съдружници или учредители юридически или чуждестранни лица.

 Прехвърляне на дружествени дялове или акции.

 Промени в обстоятелства /промяна на адреси седалище, на име на фирма, промяна на управител, на предмета на дейност и т.н./.

 Вписване на годишен финансов отчет.

 Обявяване на актове.

 Прехвърляне на предприятие.

 Заличаване на фирма.

 Ликвидация.

 Увеличаване или намаляване на капитала на ОДД или АД.

 Преобразуване на търговски дружества.

 Учредяване и промени в обстоятелствата за сдружения с нестопанска цел и фондации.

 Регистърно производство на ЕВРОПЕЙСКИ ДРУЖЕСТВА, ЕВРОПЕЙСКИ ОБЕДИНЕНИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ, ЕВРОПЕЙСКИ КООПЕРАТИВНИ ДРУЖЕСТВА И ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ С УЧАСТИЕ НА ДРУЖЕСТВА ОТ ДЪРЖАВИ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ИЛИ ДРУГИ ДЪРЖАВИ – СТРАНИ ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО.

 

Можете да направите директно запитване или да поръчате услуга, използвайки формата за контакт по-долу.

lib9

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Обществени поръчки

Eкипът на Адвокатска кантора Стефанова притежава задълбочени познания в сложната правна материя на обществените поръчки, базиращи се на широк опит в консултирането на клиенти, провеждащи процедури по обществени поръчки, както и такива участващи в процедури по възлагане на обществени поръчки.

Ние предоставяме пълен пакет от правни услуги, предназначени да обслужват нуждите на възложителите и изпълнителите на обществени поръчки Опитът ни, ни позволява да предоставим правно съдействие както при подготовката на конкурсната документация, така и в другите фази от развитието на процедурата до сключване на договор за възлагане на обществена поръчка и участие в комисии за разглеждане и оценка на оферти от участници в процедурите. Услугите, които предоставяме в тази насока, включват:

 • консултиране и участие в процедури по възлагане на обществени поръчки;
 • изготвянето на тръжна документация;
 • оказване на правна помощ при изготвяне на оферти;
 • представителство на възложителя по време на цялата тръжна процедура;
 • анализ на юридическата и финансовата структура на проекти за публично-частни партньорства;
 • изработване на споразумения от публично-частен характер с публични институции;
 • представителство на кандидати в конкурсни процедури пред публични органи;
 • изготвяне на покани за участие в търгове, концесии или обществени поръчки;
 • осъществяване на посреднически функции при преговори между частни субекти и публични органи;
 • Обжалване на решения на възложителите пред КЗК;
 • Обжалване на решения на КЗК пред ВАС;
 • Процесуално представителство на възложителите пред КЗК и ВАС;
 • Процесуално представителство във връзка с изпълнението на договора за обществена поръчка пред арбитраж или съд

 

Можете да направите директно запитване или да поръчате услуга, използвайки формата за контакт по-долу.