Category Archives: СТАТИИ

ПРОТОКОЛИ ПРИ ПТП

Двустранно подписаните констативни протоколи при ПТП вече няма да се регистрират в КАТ

Комисията за финансов надзор е приела изменения в Наредбата за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд. Наредбата урежда материята по  документиране на пътно-транспортни произшествия.

По-съществените промени са приети в текстовете, които уреждат случаите, при които такъв протокол се съставя и реда за електронен обмен на данни между МВР и Гаранционен фонд.

Двустранен констативен протокол, вече ще може да се подпише между участниците във всяко ПТП, в което не са пострадали хора, вместо досега действалото правило, да не се подписват протоколи, когато някое от превозните средства не може да се придвижва на собствен ход. Понастоящем е отпаднало изискването пътнотранспортното произшествие или двустранните протоколи  да се регистрират в МВР, но формата и съдържанието на протоколите се запазват, както досега. Двустранен протокол не може да се състави, когато някой от участниците в ПТП-то се съмнява, че другият участник в произшествието е употребил алкохол или наркотични вещества, или не притежава свидетелство за управление на МПС. В тези случаи, а също и когато липсва съгласие между участниците в произшествието за подписване на двустранен протокол, задължително трябва да се извика МВР.

Когато повредите на моторното превозно средство са  възникнали в резултат на природни бедствия, на пожар на самото МПС, при повреди в паркирано състояние и когато не са причинени от друго превозно средство, не се посещават произшествията от органите на „Пътна полиция“ и документи не се съставят. Ако повредите по автомобила са причинени в резултат на пътно-транспортно произшествие с един участник и МПС не е в състояние да се придвижи на собствен ход, тогава произшествието трябва да бъде посетено на място от органите на МВР.

Наредбата урежда и електронния обмен на информация между МВР и Гаранционния фонд, както и застрахователите, за пътнотранспортните произшествия, посетени на място от МВР и за тези с двустранни протоколи, за които е предявена претенция пред застраховател. Ежедневно ще бъдат обменяни и цифрови снимки от произшествията, посетени на място от органите на МВР.

ОТМЕНЕНА НАРЕДБА НА НЗОК

Правилата на Здравната каса за искане на информация от пациентите, дали са доволни от работата на лекарите, се оказват незаконни.

 С Решение от 13.02.2017 г. Върховният административен съд на Република България – Петчленен състав е потвърдил решение от 07.07.2016 г., постановено от тричленен състав на същия съд, с което по жалба на Сдружение с нестопанска цел Л] е отменена изцяло издадената от Министерство на здравеопазването Наредба № 10/02.12.2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса (Обн. ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.).

В мотивите към обжалваният нормативен акт е посочено единствено, че финансовите средства по прилагането са в рамките на бюджета на НЗОК за съответната финансова година, което не удовлетворява изискването на закона. Съгласно приетите от здравната каса разпоредби проучването на удовлетвореността на пациентите се извършва от изпълнител с доказан опит в предоставянето на услуги по проучване и анализ на общественото мнение, чрез възлагане и след сключване на договор. Безспорно този договор има финансови измерения за сметка на възложителя. Бюджетът на НЗОК е предмет на регулиране от норми, приемани от парламента за всяка календарна година, където бюджетните разходи са стриктно разпределени по пера. Ето защо мотивите към проекта е следвало да съдържат финансова обосновка на размера на очакваните разходи в изпълнение на Наредба № 10/02.12.2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса. Следвало е да бъде посочено и от кое разходно перо по бюджета за съответната година тези разходи ще бъдат поети, което пък би довело до ограничаване средствата, предвидени за други дейности, или до необходимост за актуализиране на бюджета, чрез изменение на закона. Според първоинстанционното решение излагането на финансовите параметри на разходите по прилагане на наредбата, освен, че е на основание императивна законова разпоредба, е от изключително значение предвид ноторно известното затруднено финансово състояние в системата на здравеопазването и ограниченията, насочени към оптимизиране разходите на НЗОК. Законовото изискване към съдържанието на мотивите и доклада към проекта за нормативен акт не е самоцелно, а представлява гаранция за спазване принципите за законност, последователност, предвидимост, пропорционалност, публичност и прозрачност.

Решението на петчленния състав е окончателно.

ФИНАСОВА КОМПЕНСАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИМАТ ПРАВО НА ФИНАСОВА ПОМОЩ ОТ ДЪРЖАВАТА

Кога имам право на компенсация?

 Пострадалите от престъпления български граждани или граждани на държави-членки на Европейския съюз имат право на подпомагане и финансова компенсация от държавата, съгласно Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадалите от престъпления.

Подпомагане могат да получат пострадали, претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления от общ характер, а финансова компенсация-пострадали, претърпели имуществени вреди от следните престъпления:

тероризъм; умишлено убийство; опит за убийство; умишлена тежка телесна повреда; блудство; изнасилване; трафик на хора; престъпления, извършени по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група; други тежки умишлени престъпления, от които са настъпили смърт или тежка телесна повреда.

Когато пострадалият е починал в резултат на престъплението, правото на подпомагане и финансова компенсация преминава върху неговите наследници или върху лицето, с което се е намирал във фактическо съжителство. Право на подпомагане има и когато престъпленията са извършени на територията на Република България или когато са извършени извън нейната територия и пострадалият е български гражданин.

 Как да се информирам за правото ми на компенсация?

 Органите на Министерството на вътрешните работи, следователите и организациите за подкрепа на пострадали трябва незабавно да уведомяват пострадалите или лицата, които са били във фактическо съжителство с тях, или законните наследници на пострадалите за:

възможностите им за достъп до медицинска помощ, за организациите, към които могат да се обърнат за безплатна психологическа помощ и подкрепа, както и за всякакъв вид специализирана помощ, които могат да получат;

правото им на правна помощ, органите, към които могат да се обърнат за упражняването му, условията и реда за предоставяне на безплатна правна помощ;

органите, пред които може да бъде подаден сигнал за извършеното престъпление, процедурите след подаване на сигнала и възможностите за действие на пострадалите при условията и реда на тези процедури и др;

Задграничните представителства на Република България в държавите – членки на Европейския съюз, трябва да информират писмено българските граждани, които се намират там и са пострадали от престъпления на територията на приемащата държава, за компетентните органи в тази държава, към които могат да се обърнат относно реда за получаване на подпомагане и финансова компенсация.

Безплатна брошура с информация за правата на пострадалите за подпомагане и финансова компенсация се предоставя за разпространение на органите на МВР и организациите за подкрепа на пострадалите, както и на центровете за спешна медицинска помощ, лечебните заведения за болнична помощ, дирекциите за социално подпомагане и на други юридически лица, които при изпълнение на своята дейност контактуват с пострадали от престъпления.

Националният съвет съвместно с организациите за подкрепа на пострадали осигурява функционирането на постоянна безплатна телефонна линия с единен телефонен номер за цялата страна за информиране на пострадалите от престъпления. Операторът на телефонната линия информира органите на Министерството на вътрешните работи за пострадали, които са в опасност.

 Какви са видовете подпомагане компенсация ?

 Формите на подпомагане на пострадалите от престъпления са:

медицинска помощ при спешни състояния по реда на Закона за здравето; психологическа консултация и помощ;

безплатна правна помощ по реда на Закона за правната помощ; практическа помощ.

Безплатната психологическа консултация и помощ се предоставят от специалисти-психолози от организациите за подкрепа на пострадали съобразно нуждите на пострадалия и психологическото му състояние.

Организациите за подкрепа на пострадали и всички други юридически лица, които при изпълнение на своята дейност контактуват с пострадали от престъпления, са длъжни да им оказват практическа помощ.

Организациите за подкрепа на пострадали осигуряват подслон или друго подходящо временно настаняване на пострадалите от престъпления, за които е налице непосредствен риск от вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение.

Кога имам право на финансова компенсация?

Пострадалите от престъпления имат право на еднократно финансово обезщетение, което се предоставя след влизане в сила на:

осъдителната присъда, включително в случаите, когато делото е било разгледано в отсъствие на подсъдимия; споразумението за решаване на делото в досъдебното производство; прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било прекратено, с изключение на случаите, когато прекратяването е на основание чл. 24, ал. 1, т. 1, 7, и 9 от Наказателно-процесуалния кодекс; прокурорския или съдебния акт, с който наказателното производство е било спряно поради неразкриване на извършителя на престъплението.

Финансовата помощ се изразява в предоставяне от държавата на парична сума, като максималният размер не може да надвишава 10 000 лв. Когато финансовата компенсация се предоставя за издръжка на лица ненавършили 18-годишна възраст, размерът за всяко едно лице е до 10 000 лв.

Финансовата компенсация обхваща, заедно или поотделно, имуществените вреди, които са пряка последица от престъплението и се изразяват във: разходи за лечение, с изключение на разходите, които се поемат от бюджета на Националната здравноосигурителна каса; пропуснати доходи; разходи по плащане на съдебни и деловодни разноски; пропуснати средства за издръжка; разходи по погребение; други имуществени вреди.

 Към кого да се обърна за подпомагане и компенсация?

Молбата за предоставяне на безплатна психологическа помощ се подава до избраната от пострадалия организация за подкрепа на пострадали. Образец на молбата за финансова компенсация се предоставя на пострадалите от Националния съвет за подпомагане и финансова компенсация, областните управители или от органите на МВР и организациите. Молбата за финансова компенсация се подава до Националния съвет в едногодишен срок от влизането в сила на актовете. Може да се подаде и чрез съответната организация към която сте се обърнали или областния управител.

Ако имате въпроси относто правото за получаване на финасова компенсация моля обърнете се към нас. Можете да направите директно запитване, използвайки формата за контакт по-долу.

ВПИСВАНИЯ В РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

Възползвайте се от нашите услуги за подаване на документи за извършване на вписвания в регистър БУЛСТАТ от адвокат с електронен подпис без нотариална заверка на заявленията като спестите разходи и време да направите това на място в териториалните офиси на Агенция по вписванията.

Приемаме заявления on line от цялата страна.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА ТАЗИ УСЛУГА?

Използвайте контактната форма по-долу за да направите заявка за вписвне. В рамките на 24 часа от нейното получаване заявката Ви ще бъде обработена и нашият екип ще установи контакт с Вас за подписване на необходимите заявления и документи във връзка с регистърното производство. В цената на услугата се включва издаване на удостоверение за актуално състояние.

Адвокатска кантора Стефанова има дългогодишен опит в предоставянето на услуги по регистрация, вписвания или заличавания в регистъра БУЛСТАТ и при нас ще получите професионална консултация и детайлна информация за необходимите документи и процедурите по регистрация на лицата, за които Закона за регистър БУЛСТАТ предвижда задължение за регистрация.

КОИ ЛИЦА ТРЯБВА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ В РЕГИСТЪРА БУЛСТАТ?

1. юридическите лица, които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

2. клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел;
4.  търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите;
5. чуждестранни юридически лица:
а) които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или
б) чието ефективно управление е на територията на страната, или
в) които притежават недвижимо имущество в страната;
6. неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите, включително тези, организирани по занаятчийски начин и осигурителни каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;
7. други лица извън посочените по-горе, които са осигурители и не са физически лица;
8. клоновете и поделенията на лицата по т. 1, 5 и 7, както и поделенията на вписаните в търговския регистър търговци;
9. физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност;
10. чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец и:
а) извършват търговска дейност или оказват независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или
б) притежават недвижимо имущество в страната, или
в) са осигурители;
11. други физически лица – осигурители.
В регистър БУЛСТАТ могат да се регистрират и чуждестранни лица, които подлежат на специална регистрация по силата на материален данъчен закон, включително и когато са освободени от данък съгласно влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна.
На регистрация подлежат и физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост.
Чуждестранните лица от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяващи стопанска дейност в страната единствено при условията на свободно предоставяне на услуги, не се вписват в регистър БУЛСТАТ.

Агенцията по вписванията определя уникален единен идентификационен код (ЕИК), задължителен за лицата, които са регистрирани наречен „код по БУЛСТАТ“.

СРОКОВЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ

В 7-дневен срок от учредяването или промяната във вече вписваните за едно лице обстоятелства /промяна на име, адрес, управител, съдружинк законен представител, дялово участие и др./, трябва да се подадело заявление за вписване в регистъра БУЛСТАТ. Неизпълнението на това задължение се санкцинира с глоба или имуществена санкция, съгласно разпоредбите на чл.44-чл.55 от Закона за регистър БУЛСТАТ.

КОИ ЛИЦА МОЖЕ ДА ПОДАДЪТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ?

Заявлението се подава от съответното физическо лице, законен представител на юридическо лице или адвокат с изрично пълномощно. При промяна в представителството обстоятелствата се заявяват от новия представляващ.

Вписване и заличаване се извършват въз основа на заявление по образец,  утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.

Към заявлението се прилага декларация за истинността на заявените обстоятелства, подписана от заявителя, както и документи съгласно изискванията на  чл. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ.

НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАСОВИ ОТЧЕТИ

Съгласно Чл. 38., а.1 от ЗСч предприятията са задължени да публикуват годишния финансов отчет /ГФО/, консолидирания финансов отчет и годишните доклади изготвени по реда на глава седма от ЗСч, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган на управление юридическото лице.

Къде се публикуват Годишните финансови отчети?

Всички търговци по смисъла на Търговския закон следва да представят своя ГФО за вписване и обявяване в търговския регистър към Агенция по вписванията, в срок до 30 юни на следващата година;

Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност следва да заявяване за вписване и да представят своите ГФО в Централния регистър при Министерството на правосъдието, съгласно при условията и реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на следващата година. Когато финансовият отчет първоначално е заявен за публикуване в срока по ал. 1 и е постановен отказ за публикуване по чл. 22, ал. 5 от Закона за търговския регистър, ако в 14-дневен срок от влизането му в сила е подадено повторно заявление за публикуване, се смята, че финансовият отчет е подаден в срок.

Останалите предприятия като юридически лица с нестопанска цел в частна полза, фондации и дружества учредени по реда на Закона за задълженията и договорите, трябва да публикуват отчетите си, чрез икономическо издание, печатно издание посветено на публикации от сферите на бизнеса и икономиката, или чрез интернет, на собствена интернет страница или страница за публикуване на ГФО, в срок до 30 юни на следващата година. Ако ГФО бъде публикуван в интернет, до него трябва да бъде осигурен свободен безплатен достъп за период не по-кратък от три години след датата на публикуването му., като при поискване предприятията трябва да предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.

Специални правила предвидени за отделни юридически лица.

За предприятията подлежащи на независим финансов одит Годишните финансови отчети и докладът за дейността трябва се публикуват във вида и с текста, въз основа на които регистрираният одитор е изразил становището си. На публикуване подлежи и пълният текст на одиторския доклад.

Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността.

Акционерните дружества, командитните дружества с акции и дружествата с ограничена отговорност, които са средни или големи предприятия или предприятия от обществен интерес, заедно с годишния финансов отчет публикуват в търговския регистър и информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загуба за предходната година и решението на общото събрание на акционерите/съдружниците за начина на разпределяне на печалбата или за покриване на загуба за предходната година.

Годишният финансов отчет на предприятие майка, което изготвя консолидиран финансов отчет, се публикува едновременно с консолидирания финансов отчет на групата заедно с годишните доклади по глава седма от ЗСч към тях.

Възползвайте се от нашата услуга за обявяване на вашия ГФО в Търговския регистър от адвокат с електронен подпис без нотариална заверка на заявленията като спестите разходи и време да направите това на място в териториалните офиси на Агенция по вписванията.

Приемаме заявления on line от цялата страна.

Ако искате да публикуваме вашия отчет може да ни пишете, чрез формата за контакти по-долу. В рамките на 24 часа от нейното получаване нашият екип ще установи контакт с Вас за подготовката на необходимите документи във връзка с  обявяването на годишния финасов отчет.

Ценат на услугата е 70 лева и включва дължимата към Търговския регистър такса.

Публикуване на ГФО (плати веднага с) – [wpecpp name=“Konsultatsia“ price=“35″ align=“left“]

Можете да направите директно запитване или да поръчате услуга, използвайки формата за контакт по-долу.